Umar ibn Abdul Aziz

June 03, 2013Nasab dan Keluarga Beliau
Umar ibn Abdul Aziz hidup pada dinasti Bani Umayyah. Beliau adalah Abu Hafshah Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam Ibnul ‘Ash ibn Umayyah ibn Abdi Syams. Ibunya bernama Laila Ummi Ashim binti Ashim ibn Umar ibn Khattab, khalifah islam yang kedua. Jadi dengan demikian dari pihak ayahnya ia adalah keturunan bangsawan Bani Umayyah, dan dari pihak ibunya ia bersambung dengan khalifah besar islam Ummar ibn Khattab. Beliau lahir di Madinah al Munawaroh pada tahun 61 H, dan ada pula yang mengatakan beliau lahir pada tahun 63 H. Umar ibn Abdul Aziz hidup di tengah keluarga bangsawan Bani Umayyah. Ayahnya, Abdul Aziz ibn Marwan merupakan gubernur mesir yang memerintah dari tahun 65 H – 85 H. Beliau menikah dengan Fathimah binti Abdul Malik ibn Marwan, putri Khalifah Abdul Malik ibn Marwan  yang merupakan saudara ayahnya.

Perkembangan Watak dan Kepribadian Beliau
Umar ibn Abdul Aziz berkembang di tengang kota suci Madinah yang disana terdapat banyak ulama baik dari kalangan Shahabat Nabi maupun dari kalangan tabi’in. Disana beliau menimba ilmu dari beberapa Sahabat diantaranya Anas ibn Malik (wafat 90 H), Abdullah ibn Umar (wafat tahun 74 H)yang merupakan paman ibunya, Abdullah ibn Ja’far ibn Abi Thalib (wafat tahun 80 H), dan juga dari beberapa tokoh tabi’in seperti  Sa’id ibnu Musaiyad, Urwah ibn Zubair, Salim ibn Abdillah ibn Umar dll.
Di Madinah pada waktu itu juga berkembang kesusastraan arab dan beliau tidak mau ketinggalan dalam gelanggang sastra tersebut, sehingga ia juga termasuk orang yang mahir dalam seni sastra arab. Ia juga terbilang sebagai orang yang pandai merangkai kata – kata dalam bentuk syair – syair yang indah.
Demikianlah, masa muda beliau dilalui dengan banyak menimba ilmu – ilmu syariat. Beliau dididik dan dibina langsung oleh ulama – ulama terbaik dari kalangan sahabat dan tabi’in menjadikan beliau termasuk salah seorang yang alim dan disegani. Sehingga seorang yang alim Mahran ibn Maimun (Wafat 117 H) mengaku dengan segala kekagumannya terhadap Umar ibn Abdul Aziz dengan ucapannya “Tidak ada ulama di hadapan Umar ibn Abdul Aziz melainkan murid – murid belaka”

Kiprah Kepemimpinan Beliau Sebelum Menjadi Khalifah
Pada tahun 85 H  beliau diangkat menjadi Gubernur di Khunashirah, kota besar sesudah Aleppo di bagian syiria. Tetapi belum sampai dua tahun disana, beliau dipindahkan  ke kota Madinah untuk menjabat Gubernur menggantikan Gubernur lama yang kurang baik akhlaqnya. Kedatangan beliau disambut dengan suka cita oleh penduduk Madinah yang telah lama mengenal sosok beliau.
Karena sukses dalam tugasnya memimpin Madinah, maka kemudain beliau diangkat menjadi Gubernur untuk seluruh tanah Hijaz yang mewilayahi dua kota suci Makkah dan Madinah. Beliau memimpin dengan dedikasi yang penuh tanggung jawab dan membuat beberapa kebijakan, diantaranya :
  1. Mengangkat 10 ulama terkemuka sebagai penasehatnya dalam urusan pemerintahan. Mereka itu adalah : Urwah ibn Zubair, Abdullah ibn Ubaidillah ibn Utbah, Abu Bakar ibn Abdurrahman, Abu Bakar ibn Sulaiman, Sulaiman ibn Yassar, Qasim ibn Muhammad, Salim ibn Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amir ibn Rabi’ah dan Gharijah ibn Zaid
  2. Mengangkat Abu Bakar Muhammad ibn Amru ibn Hazim sebagai Qadhi (Ketua Mahkamah) di Madinah.
  3. Perluasan masjid Madinah dan membuat sumur untuk kepentingan rakyat dan musafir yang lalu-lintas. Dan kebijakan lainnya
Selama 6 tahun beliau menjadi gubernur di Madinah, beliau banyak melakukan pembangunan untuk memajukan negeri tsb, beliau juga banyak menjalin hubungan dengan para ulama dan menempatkan orang – orang terbaik untuk setiap posisi dalam pemerintahannya. Rakyat Hijaz dibawah kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz hidup dalam kerukunan, aman, tentram sehingga berita tentang keamanan negeri tsb tersiar kemana- mana.

Menjadi Amirul Mukminin
Beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin setelah wafatnya Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Sesaat setelah beliau mendengar pengangkatannya sebagai Khalifah berdasarkan wasiat Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik beliau berujar “Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun” seolah baru terkena musibah. Tidak seperti khalifah sebelumnya yang banyak mengejar kekuasaan dan hidup dalam kemewahan, juga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, Beliau menyadari betul beban tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak atas kepemimpinan beliau atas negeri – negeri kaum muslimin. Maka dari itu, di hari pengangkatan beliau sebagai Khalifah, beliau langsung berdiri di atas mimbar untuk menyerahkan keputusan pada kaum muslimin. Beliau berkata “Wahai Manusia, sesungguhnya aku telah dibebani dengan pekerjaan ini tanpa meminta endapatku terlebih dahulu, dan bukan pula ia atas permintaanku sendiri, tidak pula atas musyawarah kaum muslimin (pengangkatan beliau berdasarkan wasiat khalifah sebelumnya). Dan sesungguhnya aku kini membebaskan kalian dari baiat yang terletak diatas pundak – pundak saudara sekalian terhadapku, maka pilihlah siapa yang kamu sukai untuk dirimu sekalian dengan bebas”. 

Tetapi orang ramai berteriak serentak dan berkata “Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin, dan kami telah rela terhadap engkau. Perintahlah kami dengan baik dan berkah”
Setelah itu beliau mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk bertaqwa kepada Allah dan mengingatkan mereka akan kehinaan dunia dan agar mereka beramal untuk kehidupan akhirat, berlaku adil, dan untuk tidak mentaati manusia dalam kemaksiatan kepada Allah. Di akhir pidatonya beliau mengatakan “Taatlah kamu kepadaku selama aku taat kepada Allah, jika aku durhaka kepada Allah maka tidak ada keharusan atas kalian untuk taat kepadaku. Aku mengucapkan kata – kataku ini dan memohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar untuk diriku sendiri dan saudara – saudara sekalian”

Kemudian beliau turun dari mimbar dan langsung pergi bersama khalayak untuk menguburkan jenazah Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik. Umar kembali kerumahnya dalam keadaan sedih dan murung, tatkala anaknya melihat beliau dalam keadaan tersebut, ia langsung menanyakan kesedihan yang melanda Umar bin Abdul Aziz. Umar menjawab “Orang seperti aku ini, seharusnya berduka cita. Aku harus menyampaikan kepada setiap orang akan haknya, kendatipun ia tiada berkirim surat kepadaku tentang hal itu dan tidak pula menanyakannya”

Begitulah beliau memandang jabatannya sebagai sebuah amanah besar yang dititipkan Allah. Beliau merasa bertanggung jawab atas setiap jengkal tanah kaum muslimin, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan atas seluruh rakyat yang hidup diatasnya baik dia orang Islam maupun di luar Islam. Beliau memimpin dengan penuh kebijaksanaan, kejujuran dan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Banyak para sejarahwan yang menganggap Umar ibn Abdul Aziz sebagai pembaharu islam. Di karenakan kemajuan yang dialami kaum muslimin baik dari segi spiritual, sosial maupun ekonomi dibawah pemerintahan beliau yang adil dan jujur. Beliau memimpin di tengah kondisi yang cukup pelik yang dihadapi kaum muslimin setelah kepemimpinan beberapa khalifah sebelumnya yang feodal dan “haus kekuasaan”.

Perubahan Hidup dan Kebijakan – Kebijakannya
Sebelum menjabat Amirul Mukminin beliau hidup dalam kemewahan sebagai bangsawan Bani Umayyah. Namun setelah diangkat sebagai Khalifah beliau berpaling kepada dirinya sendiri dan menjauhi segala kenikmatan hidup. Beliau mengembalikan semua tanah perkebunan yang dulu pernah diberikan kepadanya. Ditanggalkannya pakaian mahal dan digantikannya dengan pakaian seharga delapan dirham. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan bahwa Umar sebelum menjadi Khalifah masih menganggap kasar pakaian yang seharga delapan ratus dirham, dan kini pakaian seharga delapan dirham dianggapnya begitu halus dan ia mencari yang lebih kasar daripada itu. Umar juga memberikan pilihan kepada istrinya yang sebelumnya merupakan putri khalifah untuk memilih antara dua hal : memilih hidup bersamanya dan melepaskan semua harta benda miliknya, ataukah ia memilih harta benda miliknya dan melepaskan Umar. Akhirnya istrinya memilih Umar dan rela hidup dalam kesederhanaan.

Ada beberapa kebijakan – kebijakan yang diambil Umar disaat beliau memimpin sebagai khaifah, yang mana kebijakan – kebijakan tersebut belum pernah diambil Khalifah Bani Umayyah sebelum beliau, diantaranya :
1.      Sesaat setelah diangkat menjadi khalifah beliau menjual semua kendaraan khalifah yang berupa beberapa ekor kuda pengangkut barang, beberapa ekor kuda tunggangan, beberapa ekor baghal lengkap dengan alat – alat dan kusirnya. Beliau juga menjual permadani, tenda – tenda dan tempat alas kaki yang biasa disediakan untuk khalifah dan memasukkan uang hasil penjualan tersebut ke Baitul Mal.
2.      Mengembalikan kepada negara, semua harta kekayaan yang telah disalahgunakan oleh pejabat – pejabat sebelum beliau berupa tanah – tanah, kebun atau hadiah lain yang diberikan kepada amir – amir oleh khalifah – khalifah sebelum beliau.
3.      Mengembalikkan kepada rakyat, tanah – tanah dan harta – harta yang pernah dirampas gubernur – gubernur sebelumnya.
4.      Membasmi feodalisme.
5.      Memecat pejabat yang zalim.
6.      Mengembalikan gereja yang diambil oleh khalifah sebelumnya dan telah diubah menjadi masjid kepada kaum Nasrani
7.       Membagi rampasan perang kepada kaum mawali (budak-budak) yang ikut berperang.
8.      Mengurangi beban pajak kaum Nasrani, dan membebaskan orang Nasrani  yang masuk islam dari pajak. Hal ini merupakan salah satu penyebab kaum Nasrani berbondong – bondong masuk Islam pada saat itu.
9.      Menempatkan orang – orang yang jujur dan kompeten untuk menjadi pejabat dalam pemerintahannya, sekalipun bukan berasal dari Bani Umayyah.
10. Menghentikan dan melarang penghujatan terhadap Ali ibn Abi Thalib pada khutbah – khutbah Jum’at (sebelumnya hal ini seolah menjadi “rukun” khutbah Jumat di masjid – masjid).
11.   Membebaskan kaum muslimin dari pungutan apapun di luar zakat dan shodaqoh.
12.   Mengharamkan semua gubernur dan pejabat negara untuk berdagang atau berbisnis. Dan sebagai gantinya agar tidak menyeleweng, beliau menaikkan gaji para pejabat pemerintahan demikian tingginya hingga ada diantara mereka yang bergaji tiga ratus dinar.
13.   Melakukan dialog dengan kaum khawarij.
14.   Melakukan penghimpunan dan pembukuan hadits Rasulullah.
Beliau juga menghidupkan syi’ar – syi’ar islam yang sempat memudar. Beliau banyak mewasiatkan kepada para panglima dan rakyatnya untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah dan berpegang erat – erat kepada Quran dan Sunnah, banyak berdialog dan meminta nasehat dari para ulama pewaris nabi dalam perkara – perkara yang diputuskannya. Beliau merupakan seorang pemimpin sekaligus seorang ulama dan da’i ditengah kaum muslimin.

Ibadah dan Akhlaq Umar ibn Abdul Aziz
Beliau adalah seorang Ulama sekaligus seorang Umara. Ibadah beliau tidak diragukan lagi. beliau senantiasa disiplin dalam melaksanakan sholat dengan segala kekhidmatan dan kekhusyuan sesuai dengan cara Rasulullah menunaikan Shalatnya. Beliau juga adalah orang yang teramat besar rasa takutnya kepada Allah. Fathimah binti Abdul Malik apabila ditanya tentang ibadahnya Umar ibn Abdil Aziz, ia berkata antara lain :  “Demi Allah, dia bukanlah orang yang paling banyak sembahyang dan puasanya. Tetapi demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang paling takut kepada Allah daripada Umar. Sungguh dia mengingat Allah diatas tempat tidurnya, maka dia menggelepar – gelepar seperti burung karena demikian sangat takutnya kepada Allah, sehingga kami berkata : ‘apakah orang banyak tidak akan mempunyai khalifah lagi?’”

Beliau membagi harinya menjadi dua. Malam dipergunakkannya untuk beribadah kepada Tuhannya dan siang ia pergunakan untuk berbakti kepada masyarakat dan negaranya.
Umar ibn Abdul Aziz juga memiliki akhlaq yang mulia. Ia senantiasa mengawali salam, sekalipun kepada pengawalnya. Bahkan ia melarang pengawalnya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu daripadanya.

Beliau juga merupakan seorang yang pemaaf dan penyantun, tidak pernah berbohong, zuhud dan wara’, beliau tidak berambisi untuk mengejar kehidupan, sederhana dalam memakai kendaraan dan beliau juga sederhana dalam makanan dan pakaian. Hal ini diceritakan sendiri oleh mentri beliau Raja’ ibn Haiwah, ia menuturkan :
“Aku disuruh oleh Umar ibn Abdil Aziz membeli pakaian seharga enam dirham, maka aku belikan seperti apa yang diharapkannya itu dan kemudian beliau berkata : “itulah pakaian yang saya senangi kalau dia tidak demikian halus”. Berkata Raja’ : “Mendengar itu aku pun mengangis terharu.” Khalifah bertanya : “Apa yang engkau tangiskan?” Raja menjawab “Dulu saya bawakan kepada engkau pakaian seharga enam ratus dirham, maka engkau berkata “Saya senang pakaian ini, sayang dia terlalu kasar.”  Tetapi sekarang setelah engkau menjadi khalifah saya belikan engkau pakaian seharga enam dirham saja, engkau berkata : “Saya senang kepadanya, kalaulah dia tidak demikian halus”.

Beliau juga sederhana dalam makanan. Ia melayani dirinya sendiri dan tidak membiarkan yang lain meladeninya. Dan sering juga anak – anak perempuannya disuguhi makanan yang berupa kacang dan bawang merah, dan melihat itu beliau menangis sambil berkata : “Apa gunanya wahai anak – anakku ! Kalian hidup dengan mengecap bermacam – macam makanan lezat, tetapi ayahmu dengan mempersiapkan itu karenanya pergi ke neraka”
Dan banyak lagi akhlaq mulia Umar ibn Abdul Aziz baik dari segi keadilannya, kebenarannya dan ketegasannya dalam mencegah dan memberantas hal – hal yang munkar.

Negeri yang Aman dan Makmur
Negeri Islam menjadi negeri yang aman dan makmur di bawah pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz sekalipun pemerintahannya hanya berjalan dalam waktu yang relatif sangat singkat, yaitu dua setengah tahun.

Kemakmuran negeri islam dibawah kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz terlukiskan dalam ungkapan yang diungkapkan segerombolan orang yang baru pulang dari Madinah menuju Syam. Mereka mengatakan “Aku tinggalkan kota madinah dimana orang – orang yang zalim dapat diringkus, orang – orang yang teraniaya dapat tertolong, orang – orang kaya hidup makmur dan orang – orang miskin cukup terjamin.”

Bahkan digambarkan pada masa pemerintahan beliau yang singkat selama dua setengah tahun, beliau berhasil memajukan perekonomian rakyatnya sehingga rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Bahkan digambarkan bahwa orang – orang yang ingin mengeluarkan zakat terpaksa mondar – mandir kesana – sini mencari orang – orang yang patut menerimanya, tetapi tidak juga menemukannya sehingga mereka terpaksa pulang kerumahnya  membawa kembali zakat yang hendak di bagi – bagikannya.

Umar ibn Abdul Aziz berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Beliau memecat pejabat – pejabat yang zalim dan menyeleweng. Beliau juga membuat kebijakan – kebijakan yang dapat meminimalisir tindak – tindak penyelewengan di dalam pemerintahannya. Bertindak tegas dalam menegakkan hukum, dan menempatkan orang – orang yang jujur, baik akhlaqnya, bertaqwa, dan amanah untuk menduduki jabatan di pemerintahannya. Sehingga di dalam negeri kaum muslimin tercipta kondisi keadilan, kemakmuran, dan aman.

Berpulang ke Rahmatullah
Beliau meninggal dikarenakan termakan racun yang diberikan oleh lawan politiknya melalui khadam yang menghidanginya makanan, beberapa hari setelah beliau melakukan perundingan dengan kaum khawarij. Beliau meninggal setelah mengalami sakit selama sembilan hari akibat racun tersebut.
Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam dalam hati kaum muslimin. Kaum muslimin telah kehilangan sosok pemimpin yang adil, jujur, sederhana, dan bertaqwa. Kepergiannya itu oleh ummat dirasakan cepat sekali. Beribu – ribu manusia mengantarkan jenazahnya di Dair Sam’an tempat peristirahatannya yang terakhir di bumi.

Sekalipun Umar ibn Aziz sesungguhnya merupakan keturunan bangsawan Bani Umayyah dan beliau juga merupakan seorang Amirul Mukminin, atau kalau dibandingkan dengan masa sekarang jabatan beliau setara seorang presiden atau seorang raja, Tapi ternyata yang beliau tinggalkan ketika wafatnya hanyalah uang sebesar tujuh belas dinar saja yang kemudian di bagi – bagi untuk kepentingan penyelenggaraan pemakamannya sebagai berikut : lima dinar untuk kain kafannya, dua dinar untuk tanah pekuburannya dan sisanya sepuluh dinar dibagi- bagikan kepada sebelas anaknya. Subhanallah, betapa rasa takut Umar kepada Allah telah menjadikan beliau pemimpin yang adil, jujur, amanah, sama sekali tidak tergiur dengan kemewahan dunia apalagi bila sampai menyalahgunakan harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadi. Betapa kekuasaan dan jabatan yang diamanahkan Allah kepadanya justru menjadikannya seorang yang paling rendah hati, bertanggung jawab dan lebih memilih hidup dalam kesederhanaan. Beliau menyadari betul bahwa kekuasaan yang Allah anugrahkan kepada beliau adalah sesuatu yang kelak akan menuntut pertanggung jawaban yang berat di pengadilan akhirat.

Sungguh Islam merindukkan sosok pemimpin seperti Umar Ibn Abdul Aziz dengan segala ketaqwaannya kepada Allah dan juga kebaikan dan kemuliaan akhlaq beliau. Semoga kelak Allah menganugrahi kaum muslimin dengan seorang khalifah seperti Umar ibn Abdul Aziz atau bahkan lebih dari beliau, yang paling bertaqwa diantara hamba-hambaNya, yang meninggikan syari’atNya, menghidupkan sunnah NabiNya, ber-amar ma’ruf nahi munkar, memberantas kedzholiman, menghancurkan musuh – musuh islam, dan menyebarkan keadilan dan perdamaian di antara kaum muslimin khususnya dan dunia seluruhnya. Aamiin... :Dd

Allahu a’lam bish showab.

You Might Also Like

0 komentar

Search This Blog